Reklama
Regulamin ma?oretek

Z?OTA LIRA 2016

VII OTWARTY MI?DZYNARODOWY PUCHAR POLSKI MA?ORETEK RYBNIK, 17 CZERWCA 2016

REGULAMIN KONKURSU


I. Sprz?t konkursowy
1) Poza tradycyjn? rurk? marszow? (tzw. Baton) dopuszcza si? inne rekwizyty taneczne takie jak: flagi, pom-pomy, chor?giewki itp. – 1 lub 2 sztuki dla jednej ma?oretki.

II. Uczestnicy konkursu
1) grupy ma?oretek w ilo?ci od 8 do 25 cz?onki?

III. Kategorie wiekowe
1) grupa m?odsza - wiek od 7 do 12 lat
2) grupa starsza - wiek od 13 lat i wi?cej
3) decyduj?cy jest wiek zawodniczki osi?gni?ty w danym roku - rocznik urodzenia
4) w ramach jednej grupy dopuszcza si? udzia? zawodniczek m?odszych lub starszych (maksymalnie 3 ma?oretki)


IV. Dyscyplina
Ocenie podlegaj? dwie cz??ci konkursu:
1) PRZEMARSZ (oko?o 150 m) oceniany do muzyki marszowej na ?ywo (w razie niepogody ta cz??? konkursu zostaje pomini?ta). Dla zespo?ów tanecznych bez w?asnej orkiestry – orkiestra zostanie wylosowana przez organizatorów.
2) UK?AD na podium lub wytyczonym placu (wymiary minimum 12 x 12m)
a) Czas uk?adu: minimalnie - 2’30” maksimum 3’30” (nie wlicza si? czasu na wej?cie i zej?cie grupy)
b) Wej?cie i zej?cie musi by? krótkie, szybkie i proste - nie mo?e stanowi? dodatkowej choreografii
c) Czas uk?adu zaczyna si? odlicza? z momentem rozpocz?cia muzyki
d) Cz??ci? sk?adow? choreografii musi by? sekwencja taktów z klasycznym krokiem ma?oretkowym (marsz)
e) Zako?czenie uk?adu powinno pokrywa? si? z ko?cem podk?adu muzycznego
f) Cz??ci? sk?adow? pozycji ko?cz?cej uk?ad musi by? salut, uk?on, uk?on g?ow?, ruch ramion itp.
g) Uk?ad choreograficzny winien zawiera? elementy i motywy, w których podstawowym krokiem jest krok marszowy; dopuszcza si? inne rodzaje ta?ca np. disco.
h) Nie dopuszcza si? elementów akrobatycznych (salto, przerzut, itd.)
i) Do konkursu nie dopuszcza si? (pod gro?b? dyskwalifikacji) uk?adów prezentowanych w poprzednich konkursach.

V. Kryteria oceny
1) choreografia i kompozycja, wra?enie artystyczne,
2) technika pracy z rekwizytem tanecznym (rurk? marszow?, chor?giewk?...) - poziom wykonania, synchronizacja, rzuty, wyrzuty itd.
3) technika ruchu i ta?ca.

VI. Kostiumy
1) zachowanie podstawowych cech tradycyjnego kostiumu ma?oretkowego - nie dopuszcza si? u?ycia spodni, kostiumów typu cheerleaderek, disco, ta?ca towarzyskiego (za wyj?tkiem pom-pomów).

VII. Charakter podk?adu muzycznego
1) nie narzuca si? nakazów co do taktu, rytmu muzyki itp. - muzyka musi jednak umo?liwi? stosowanie pasa?y z klasycznym krokiem ma?oretkowym.
2) dopuszcza si? muzyk? w stylu disco itp. w aran?acjach oryginalnych lub nagranych czy wykonywanych przez orkiestr?.

VIII. Zg?oszenia
1) Termin nadsy?ania wype?nionej karty zg?oszenia wraz z list? uczestników z podanym wiekiem up?ywa 15.04.2016 r.,
2) Karty zg?oszenia nale?y przesy?a? poczt?:
Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
Ul. Barbary 23
44-270 Rybnik
lub faxem: +48 32 433 10 65.
3) Zespo?y, które wyst?puj? z podk?adem nagranym na CD musz? przes?a? do nas utwór konkursowy (mailem lub poczt? na p?ycie CD) do dnia 07.06.2016 r.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania zespo?u z przyczyn od organizatora niezale?nych.

IX. Koszty uczestnictwa
1) Organizator zapewnia zespo?om posi?ek w czasie trwania Konkursu,
2) Do dnia 07.06.2016 r. nale?y uregulowa? op?at? startow? w wysoko?ci 120 PLN (30 Euro) od zespo?u. Op?at? nale?y wp?aci? na konto:
Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
Ul. Barbary 23
44-270 Rybnik, Polska
Numer konta: mBank Oddzia? w Rybniku
38 1140 1179 0000 2225 3900 1001
SWIFT BREX PL PW-RYB

X. Nagrody i wyró?nienia
1) Najlepszy zespó? Konkursu otrzymuje Grand Prix Festiwalu - nagrod? Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Z?OT? LIR?”.
2) Na podstawie punktacji jury przyznaje I-sze, II-gie i III-cie miejsce w dwóch kategoriach wiekowych – m?odszej i starszej. Wyró?nione zespo?y otrzymuj? dyplomy, pami?tki festiwalowe.
3) Zespo?y, które nie uplasuj? si? w pierwszych trójkach w obu kategoriach otrzymuj? dyplomy uczestnictwa / pami?tki festiwalowe.
4) W uzasadnionych przypadkach jury zastrzega sobie inny podzia? nagród oraz wyró?nie?.
5) Wszelkie protesty i uwagi na temat wyst?pów festiwalowych przyjmowane s? do 10 minut po zako?czeniu danego wyst?pu.
6) Og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi w czasie uroczystej Gali ko?cz?cej Festiwal „Z?ota Lira 2016” w Rybniku w niedziel? 19 czerwca 2016 r. Zespo?y ma?oretek (ewentualnie delegacje) winny stawi? si? na Gali na og?oszeniu wyników.
7) Laureat Grand Prix zobowi?zuje si?, na ?yczenie organizatora, przedstawi? zwyci?sk? choreografi? w trakcie tej?e Gali.

XI. Wi?cej informacji:
Telefon: +48 32 433 10 65.
E-mail: dkniedobczyce@poczta.onet.pl

Sponsorzy: