Reklama
Regulamin orkiestr

REGULAMIN

MIEDZYNARODOWEGO FESTIWALU ORKIESTR D?TYCH „Z?OTA LIRA”

§1.
Mi?dzynarodowy Festiwal Orkiestr D?tych o „Z?ot? Lir?”, odb?dzie si? na terenie miast województwa ?l?skiego z koncertem galowym w mie?cie Rybniku (Polska) w dniach 16-19.06.2016

§2.
1. Celem Festiwalu jest:
- konfrontacja poziomu wykonawczego zespo?ów,
- szeroki zakres wymiany repertuarowo – metodycznej,
- wymiana do?wiadcze? artystycznych i organizacyjnych,
- inspiracja kontaktów mi?dzynarodowych i regionalnych,
- organizowanie seminariów i spotka? dyskusyjnych,
- nawi?zanie wi?zi i przyja?ni,
- prezentacja dorobku amatorskich orkiestr d?tych,
- propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej,
- inicjowanie prezentacji nowych kompozycji na orkiestry d?te,
- rozwijanie szerokiej wspó?pracy miast ?l?skich na niwie amatorskiego ruchu muzycznego.


§3.
1. Uczestnikami Festiwalu mog? by? orkiestry d?te spe?niaj?ce nast?puj?ce warunki:
- sk?ad osobowy orkiestry podczas przes?uchania konkursowego nie mo?e przekroczy? 50 osób,
- czas koncertu konkursowego (przes?uchania) – max. 30 minut,
- repertuar koncertu konkursowego (przes?uchania) powinien obejmowa? oprócz utworów dowolnych jeden utwór obowi?zkowy kompozytora kraju, z którego pochodzi dany zespó?.
2. Ka?da orkiestra powinna przygotowa? sygna? rozpoznawczy (ok. 1 min.) na prezentacj? zespo?ów podczas otwarcia Festiwalu i w trakcie jego trwania.
3. Organizatorzy przewiduj? dla orkiestr uczestnicz?cych w Festiwalu dwa 60-minutowe plenerowe koncerty dla mieszka?ców regionu oraz wykonanie utworów wspólnych podczas inauguracji i zako?czenia Festiwalu.
4. Ka?da orkiestra ma obowi?zek zaprezentowania si? w marszu ulicami miasta (ok. 15 – 25 min).
5. Na wniosek orkiestry mo?e ona uczestniczy? w konkursie musztry paradnej, która jest oceniana przez jury niezale?nie od przes?ucha? konkursowych.

§4.
1. Koszty wy?ywienia i hoteli pokrywaj? organizatorzy Festiwalu.
2. Koszty przejazdów pokrywaj? uczestnicy we w?asnym zakresie.
3. Organizatorzy zapewniaj? opiek? lekarsk? na ca?y okres trwania Festiwalu.


§5.
1. W terminie do ko?ca lutego 2016 roku nale?y przes?a? na adres organizatora nast?puj?ce materia?y:
- pisemne zg?oszenie orkiestry (z podaniem listy cz?onków zespo?u),
- partytury utworów przewidzianych do wykonania podczas koncertu konkursowego (przes?uchania),
- charakterystyka zespo?u zawieraj?ca m. in.:
rok za?o?enia,
osi?gni?cia,
zdj?cia (2 szt),
materia?y reklamowe,
dok?adny adres orkiestry i dyrygenta (nr telefonu i fax),
nagranie magnetofonowe, CD, video – wg uznania zespo?u,
natomiast do ko?ca stycznia 2016r. nale?y przes?a? potwierdzenie uczestnictwa w Festiwalu.
2. Organizatorzy dostarcz? zakwalifikowanym orkiestrom materia?y nutowe utworów do wspólnego wykonania (hejna?) podczas inauguracji Festiwalu oraz inne potrzebne materia?y nutowe i program pobytu na 30 dni przed jego rozpocz?ciem.

§6.
1. Konkursy ocenia? b?dzie jury powo?ane przez Komitet Organizacyjny Festiwalu.
2. Ocena prezentowanego programu konkursowego uwzgl?dnia? b?dzie nast?puj?ce kryteria:
- ogólny poziom artystyczny,
- dobór repertuaru,
- aran?acj?,
- interpretacj?,
- intonacj?,
- dyscyplin? i ogólny wyraz artystyczny,


§7.
W ramach Festiwalu o „Z?ot? Lir?” odb?d? si? konkursy oceniane przez jury:
1. Konkurs mi?dzynarodowy kategorii „otwartej”.
2. Konkurs musztry paradnej i przemarszów.
3. Konkurs orkiestr d?tych okr?gu rybnickiego PZChiO o „Puchar Prezydenta Miasta”.


§8.
Nagrody Festiwalu zostan? przyznane na podstawie werdyktu jury, zgodnie z protoko?em ko?cowym:
1. Nagrody g?ówne:
- Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Z?ota Lira” – w kategorii przes?ucha? konkursowych,
- Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Z?ota Lira” – w kategorii musztry paradnej i przemarszu,
- Puchar „Z?ota Lira” – jako Puchar Prezydenta Miasta Rybnika dla laureata konkursu okr?gu rybnickiego PZChiO.
2. Kolejne miejsca b?d? nagradzane pucharami – miniaturami „Z?otej Liry”.
3. Ka?da orkiestra otrzyma okoliczno?ciowy dyplom uczestnictwa.
4. Przewiduje si? nagrody indywidualne dla dyrygentów i solistów.
5. Ponadto zostan? przyznane nagrody ufundowane przez sponsorów.
Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo innego podzia?u nagród na wniosek jury.


§9.
1. Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo wy??czno?ci realizacji programów telewizyjnych i radiowych.
2. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Festiwalu, informuj?c o tym uczestników Festiwalu w trybie pilnym.


§10.
1. Materia?y, o których jest mowa w §5 nale?y przes?a? na adres:
Komitet Organizacyjny
Mi?dzynarodowego Festiwalu Orkiestr D?tych
„Z?OTA LIRA”
Dom Kultury
ul. Barbary 23
44-270 Rybnik – Niedobczyce
tel/fax: (32) 4331065
(32) 4331066
e-mail: dkniedobczyce@poczta.onet.pl

Sponsorzy: