Reklama
Protoko?y z roku 2011

PROTOKÓ?
XX MI?DZYNARODOWEGO FESTIWALU ORKIESTR D?TYCH
„Z?OTA LIRA” RYBNIK 2011


W dwudziestej jubileuszowej edycji Festiwalu zaprezentowa?o si? 20 orkiestr d?tych z Czech, S?owacji, W?gier, Ukrainy, Irlandii Pó?nocnej, Hiszpanii i Polski.

W przes?uchaniach konkursowych o Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jury przes?ucha?o 10 orkiestr.

Jury Festiwalu w sk?adzie:
1. prof. dr hab. Alojzy Kopoczek /Polska/ - przewodnicz?cy
2. Adam Hudec /S?owacja/
3. Tadeusz Folwarczny /Niemcy/
4. Petr Ciba /Czechy/
5. Laszko Remenyi /W?gry/
6. Jorgos Minas /Grecja/
7. Marian Wolny /Polska/
na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2011 roku postanowi?o przyzna? nast?puj?ce nagrody i wyró?nienia:

I. NAGRODY I WYRÓ?NIENIE INDYWIDUALNE
1. Wyró?nienie specjalne: Dyplom Uznania dla najlepszego solisty festiwalu otrzymuj?:
• ?UKASZ OSTROWSKI: Bialska Orkiestra D?ta – POLSKA za solowe wykonanie na puzonie „CZARDASZA” Vittorio Montiego
• CYPRIAN PI?TA, PIOTR POMPKA, PAWE? MASTALERZ, DAWID CHRACZY?SKI: Dzieci?co M?odzie?owa Orkiestra D?ta z Wr?czycy Wielkiej – POLSKA za solowe wykonanie na tr?bkach utworu „TANIEC Z SZABLAMI” Chaczaturiana
2. Wyró?nienie specjalne: Dyplom Uznania i PUCHAR „Z?OTA LIRA” dla najlepszego dyrygenta festiwalu otrzymuje:
• BART?OMIEJ PI?TA Dzieci?co M?odzie?owa Orkiestra D?ta z Wr?czycy Wielkiej - POLSKA

II. NAGRODY I WYRÓ?NIENIE ZESPO?OWE
1. DYPLOM ZA UDZIA? W FESTIWALU
• Ózd Muncipal Fireman Band – W?GRY (42,1 pkt.) dyrygent Dezs? Orbán
2. Br?zowe Pasmo zdoby?a orkiestra:
• Brass Band Lviv Children`s Art School Nr 5 – UKRAINA (67,1 pkt.) dyrygent Leskiv Andriyan Zenonovuch)
• Friendship Band Northern Ireland – IRLANDIA PÓ?NOCNA (67,8 pkt.) dyrygent Bill Caughay
3. Srebrne Pasmo zdoby?y orkiestry:
• Dychová hudba Železiarne Podbrezová - S?OWACJA (72,1 pkt.) dyrygent Jozef Krá?
• Bialska Orkiestra D?ta – POLSKA (73,5 pkt.) dyrygent Andrzej Weinkopf
• Radomska M?odzie?owa Orkiestra Grandioso – POLSKA (78,5 pkt.) dyrygent Damian Krajewski
4. Z?ote Pasmo zdoby?y orkiestry:
• M?odzie?owa Orkiestra D?ta OSP Pisarzowice - POLSKA (80 pkt.) dyrygent Damian Bogacz
• Dechovę Orchestr Mladęch P?íbor –CZECHY (83,5 pkt.) dyrygent Ivo La?ny
• Dechovę Orchestr Mladęch ZUS N?m?ice nad Hanau - CZECHY (89,2 pkt.) dyrygent Jind?ích Novak
5. Z?ote Pasmo „SUMMA CUM LAUDE” zdoby?y orkiestry:
• Dzieci?co M?odzie?owa Orkiestra D?ta z Wr?czycy Wielkiej - POLSKA (92,1 pkt.) dyrygent Bart?omiej Pi?ta
6. Z?ote Pasmo „SUMMA CUM LAUDE” Grand Prix Festiwalu PUCHAR MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z?OT? LIR? 2011 oraz nagrod? rzeczow? dla najlepszej orkiestry festiwalu w postaci tr?bki ROY BENSON CHARLIE GREEN, ufundowan? przez firm? „ELEKTROSPRZ?T” – SALON MUZYCZNY Z RYBNIKA
otrzymuje orkiestra:
Banda de Musica de Gijon “Villa de Jovellanos” - HISZPANIA (95,7 pkt.)
dyrygent David Colado Coronas

Jury sk?ada gor?ce podzi?kowania organizatorom festiwalu, którymi s?: Urz?d Miasta Rybnika, Dom Kultury w Rybniku Niedobczycach oraz ?l?ski Zwi?zek Chórów i Orkiestr w Katowicach, za wzorowe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie XX Mi?dzynarodowego Festiwalu Orkiestr D?tych „Z?ota Lira” Rybnik 2011. Wielkie s?owa uznania kierujemy na r?ce w?adz miasta Rybnika na czele z Panem Prezydentem Adamem Fudali za wspania?? go?cinno??, przychylno?? i okazan? pomoc przy realizacji tegorocznej edycji festiwalu.

Jury sk?ada tak?e serdeczne podzi?kowania wspó?organizatorom festiwalu, którymi s?: Miejska Orkiestra D?ta „Rybnik”, Regionalny O?rodek Kultury w Katowicach i Teatr Ziemi Rybnickiej.
Ponadto Jury podkre?la, ?e festiwal zosta? zrealizowany przy wsparciu finansowym Regionalnego O?rodka Kultury w Katowicach, za co dzi?kujemy w sposób szczególny, gdy? jest to dowód uznania dla Festiwalu i jego organizatorów.
S?owa podzi?kowania kierujemy równie? do FIRMY „ELEKTROSPRZ?T” – SALON MUZYCZNY W RYBNIKU za ufundowanie nagrody rzeczowej dla najlepszej orkiestry festiwalu tr?bki ROY BENSON CHARLIE GREEN.

Na tym protokó? zako?czono

JURY
1. prof. dr hab. Alojzy Kopoczek – przewodnicz?cy
2. Adam Hudec
3. Tadeusz Folwarczny
4. Petr Ciba
5. Laszlo Remeny
6. Jorgos Minas
7. Marian Wolny

PROTOKÓ? Z POSIEDZENIA JURY
KONKURSU MA?ORETEK O PUCHAR
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
– II OTWARTY MI?DZYNARODOWY PUCHAR POLSKI MA?ORETEK
„Z?OTA LIRA RYBNIK 2011”


W KONKURSIE WZI??O UDZIA? 26 ZESPO?ÓW:
10 W KATEGORII M?ODSZEJ ORAZ 16 W KATEGORII STARSZEJ.

Jury Konkursu w sk?adzie:
1. STANIS?AW REWIE?SKI (POLSKA) PRZEWODNICZ?CY JURY
2. KATERINA JONESOVÁ (CZECHY)
3. TERESA NYCZ (POLSKA)

Postanowi?o przyzna? nast?puj?ce nagrody i wyró?nienia:

DYPLOM ZA UDZIA? otrzymuj?:
W kategorii m?odszej:
- Zespó? taneczny „MA?Y ZYGZAK” – Czerwionka-Leszczyny – POLSKA (choreograf: Katarzyna Grzegorzek)
- Ma?oretki „EKSPLOZJA III” – ?ory - POLSKA (choreograf: Kaja Skórska)
- Ma?oretki „T?CZA IV” – Racibórz - POLSKA (choreograf: Paulina Mi?ko?, Anna Wydra)
- Zespó? taneczny „U?MIECH” – gr. m?odsza – Tworków - POLSKA (choreograf: Ilona ?wierczek)
- Zespó? taneczny „APLAUZ” – gr. m?odsza – Marklowice - POLSKA (choreograf: Ilona ?wierczek)
- Ma?oretki „FANTAZJA” – gr. m?odsza - Ogrodzieniec – POLSKA (choreograf: Agata Barteczko)
- Ma?oretki „OLE?KA” – Opole – POLSKA (choreograf: Sandra Mientus)

W kategorii starszej:
- Ma?oretki „PONK” – Bia?a – POLSKA (choreograf: Jolanta ?widzi?ska)
- MA?ORETKI Z WR?CZYCY WIELKIEJ - Wr?czyca Wielka – POLSKA (choreograf: Magdalena Burzy?ska)
- Zespó? taneczny „ZYGZAK” – Czerwionka-Leszczyny - POLSKA (choreograf: Katarzyna Grzegorzek)
- Ma?oretki „EKSPLOZJA I” – ?ory - POLSKA (choreograf: Kaja Skórska)
- Formacja taneczna „ENIGMA” – Rybnik-Niedobczyce - POLSKA (choreograf: Michalina Michalik-Newe)
- Zespó? taneczny „APLAUZ” – gr. starsza – Marklowice - POLSKA (choreograf: Ilona ?wierczek)
- MAJORETKI MIASTA KNURÓW „ILUZJA” – Knurów – POLSKA (choreograf: Patrycja Przesdzing)
- “HOLDFÉNY MAZSORETT CSOPORT” – Sátoralijaújhely – W?GRY (choreograf: Ujjné Schneider Hedvig)
- Ma?oretki „VICTORY” – Brze?? – BIA?ORU? (choreograf: Korotkaja Tatiana Wjaczes?awowna, kierownik zespo?u: Rybaczuk Irina Aleksandrowna)
- Mažoretky „AMA 1” – Opava – CZECHY (choreograf: Eva Mašíková)
- Mažoretki „APLOMB” - P?ibor – CZECHY (choreograf: Sv?tlana Ivasiova)

III MIEJSCE W KATEGORII M?ODSZEJ
Ma?oretki „ASTRA” - Rybnik-Niedobczyce - POLSKA (choreograf: Ryszard Koz?owski)

II MIEJSCE W KATEGORII M?ODSZEJ
Mažoretky „AMA 3” – Opava - CZECHY (choreograf: Eva Mašíková)

I MIEJSCE W KATEGORII M?ODSZEJ
Mažoretky „IN SPORT LINE” – Vítkov - CZECHY (choreograf: V?ra Folovská, Marie Poto?árová)

III MIEJSCE W KATEGORII STARSZEJ
ex aequo
- Ma?oretki „T?CZA III” - Racibórz – POLSKA (choreograf: Aldona Krupa-Gawron)
- Ma?oretki „FANTAZJA” – gr. starsza – Ogrodzieniec – POLSKA (choreograf: Anna Malinowska)

II MIEJSCE W KATEGORII STARSZEJ
ex aequo
- Ma?oretki „ALFA” - gr. starsza – Chmielnicki – UKRAINA (choreograf: Natalia Mylnikova, Aleksandr Mylnikov)
- Mažoretky „AMA 2” - Opava – CZECHY (choreograf: Eva Mašíková)

GRAND PRIX – PUCHAR MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, JEDNOCZE?NIE I MIEJSCE W KATEGORII STARSZEJ otrzymuje zespó?:
- Ma?oretki „T?CZA I” – Racibórz - POLSKA (Aldona Krupa-Gawron)

Na tym protokó? zako?czono.

ZA JURY -
PRZEWODNICZ?CY STANIS?AW REWIE?SKI

Sponsorzy: