Reklama
Protokó? 2010 - Orkiestry

PROTOKÓ?
XIX MI?DZYNARODOWEGO FESTIWALU ORKIESTR D?TYCH

Z?OTA LIRA” RYBNIK 2010

W dziewi?tnestej edycji Festiwalu zaprezentowa?o si? 19 orkiestr d?tych z Czech, S?owacji, W?gier, Litwy, Ukrainy, Grecji, Niemiec, Francji, Irlandii Pó?nocnej i Polski.

W przes?uchaniach konkursowych o Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jury przes?ucha?o 10 orkiestr.

Jury Festiwalu w sk?adzie:

 1. prof. dr hab. Alojzy Kopoczek /Polska/ - przewodnicz?cy
 2. Adam Hudec /S?owacja/
 3. Tadeusz Folwarczny /Niemcy/
 4. Petr Ciba /Czechy/
 5. Laszko Remenyi /W?gry/
 6. Jorgos Minas /Grecja/
 7. Marian Wolny /Polska/

na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2010 roku postanowi?o przyzna? nast?puj?ce nagrody i wyró?nienia:

 

I. NAGRODY I WYRÓ?NIENIE INDYWIDUALNE

 1. Dyplom uznania jako wyró?nienie specjalne za bardzo dobre wykonanie partii solowych otrzymuj?:
  JURAJ MICHALIK
  /klarnet/, MARCEL PODOLAK /baryton/ i LIBOR BOROT /tenor/
  Mládežnícka Dychová Hudba Rudolfa He?ka Dolná Sú?a – S?OWACJA/

  ANATOLIJ KOMAR
  /tr?bka/ i BORYS OLEJNIK /ksylofon/
  Halytski Surmy Lwów – /UKRAINA
  /

 2. Dyplom uznania jako wyró?nienie specjalne za bardzo dobre wykonanie solowych partii wokalnych otrzymuje:
  GILL IRVINE
  Friendship Band Northern Ireland – Belfast - /IRLANDIA PÓ?NOCNA/

 3. Wyró?nienie specjalne: Dyplom Uznania i PUCHAR „Z?OTA LIRA” dla najlepszego solisty festiwalu otrzymuje:
  GIORGOS REGIS
  /saksofon altowy/
  Sinarades Philarmonic of Corfu – /GRECJA/

 4. Wyró?nienie specjalne: Dyplom Uznania i PUCHAR „Z?OTA LIRA” dla najlepszego dyrygenta festiwalu otrzymuje:
  KAROL PYKA

  Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo–Hutniczej – Kraków /POLSKA/

 

II. NAGRODY I WYRÓ?NIENIE ZESPO?OWE

 1. DYPLOM ZA UDZIA? W FESTIWALU
  Orkiestra D?ta Gminnego O?rodka Kultury Dobrze? Wielki
  /POLSKA/
  dyrygent Miros?aw Gutka

 2. Br?zowe Pasmo zdoby?a orkiestra:
  Friendship Band Northern Ireland – Belfast
  /IRLANDIA PÓ?NOCNA/
  dyrygent Bill Caughey

 3. Srebrne Pasmo zdoby?y orkiestry:
  - Mládežnícka Dychová Hudba Rudolfa He?ka Dolná Sú?a
  /S?OWACJA/dyrygent Vladimír Vavro
  - Sinarades Philarmonic of Corfu –
  /GRECJA/ dyrygent Dimitris Papikinos
  - Dechová Hudba Miesta Ostrava
  - /CZECHY/ dyrygent Ji?i Grussmann

  Ponadto orkiestra otrzymuje: Wyró?nienie Specjalne za wykonanie utworu Zbyszka Bitmana „BU?GARSKI TANIEC”
  - Grigiškių Dūdos – Wilno
  /LITWA/ dyrygent Vladimir Šoch
  -
  Halytski Surmy – Lwów /UKRAINA/ dyrygent Vasyl Kochubey

 4. Z?ote Pasmo zdoby?y orkiestry:
  - Miejska Orkiestra D?ta w D?browie Górniczej
  /POLSKA/ dyrygent Aleksander Fojcik
  -
  Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo – Hutniczej – Kraków /POLSKA/ dyrygent Karol Pyka

 

- Grand Prix Festiwalu - Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego –
Z?OT? LIR? 2010
w kategorii orkiestr d?tych otrzymuje:

KEIL ERNO” BRASS ORCHESTRA BUDAPESZT /W?GRY/ dyrygent Kovács Tibor

 

Jury sk?ada gor?ce podzi?kowania organizatorom festiwalu, którymi s?: Urz?d Miasta Rybnika, Dom Kultury w Rybniku Niedobczycach oraz ?l?ski Zwi?zek Chórów i Orkiestr w Katowicach, za wzorowe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie XIX Mi?dzynarodowego Festiwalu Orkiestr D?tych „Z?ota Lira” Rybnik 2010. Wielkie s?owa uznania kierujemy na r?ce w?adz miasta Rybnika na czele z Panem Prezydentem Adamem Fudali za wspania?? go?cinno??, przychylno?? i okazan? pomoc przy realizacji tegorocznej edycji festiwalu.

Jury sk?ada tak?e serdeczne podzi?kowania wspó?organizatorom festiwalu, którymi s?: Miejska Orkiestra D?ta „Rybnik”, Regionalny O?rodek Kultury w Katowicach, Teatr Ziemi Rybnickiej.

Ponadto Jury podkre?la, ?e festiwal zosta? zrealizowany przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urz?du Marsza?kowskiego Województwa ?l?skiego oraz Regionalnego O?rodka Kultury w Katowicach, za co dzi?kujemy w sposób szczególny, gdy? jest to dowód uznania dla Festiwalu i jego organizatorów.

Na tym protokó? zako?czono

JURY

 1. prof. Dr hab. Alojzy Kopoczek – przewodnicz?cy
 2. Adam Hudec
 3. Tadeusz Folwarczny
 4. Petr Ciba
 5. Laszko Remeny
 6. Jorgos Minas
 7. Marian Wolny
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Sponsorzy: