Reklama
Protokó? 2009- Orkiestry

PROTOKÓ?
XVIII MI?DZYNARODOWEGO FESTIWALU ORKIESTR D?TYCH
„Z?OTA LIRA” RYBNIK 2009

W osiemnastej edycji Festiwalu zaprezentowa?o si? 11 orkiestr d?tych z Czech, S?owacji, W?gier, Litwy, Ukrainy, Grecji i Polski.

W przes?uchaniach konkursowych o Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jury przes?ucha?o 9 orkiestr.

Jury Festiwalu w sk?adzie:

 1. prof. dr hab. Alojzy Kopoczek /Polska/ - przewodnicz?cy
 2. Adam Hudec /S?owacja/
 3. Tadeusz Folwarczny /Niemcy/
 4. Petr Ciba /Czechy/
 5. Laszko Remenyi /W?gry/
 6. Georg Weiss /Szwajcaria/
 7. John Frith /Wielka Brytania/
na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2009 roku postanowi?o przyzna? nast?puj?ce nagrody i wyró?nienia:

Dyplom uznania jako wyró?nienie specjalne za bardzo dobre wykonanie partii solowych otrzymuj?: JAN POSPI?IL saxofon altowy /DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ V. AMBROSE PROST?JOV - CZECHY/, MARIIA OSUKH /flet/ i ANDRIEY MORCHAN /ksylofon/ /HALYTSKI SURMY – UKRAINA/, MARTIN MELI?EK klarnet /MLADEZNICKY DYCHOVY ORCHERSTER BÁNOV?ANKA – S?OWACJA/

Wyró?nienie specjalne: Dyplom Uznania i PUCHAR FESTIWALU „Z?OTA LIRA” za bardzo dobry warsztat dyrygencki otrzymuj?:

 1. MAREK PRASIL / DECHOVÝ ORCHESTR „MÁJOVÁK KARVINÁ”- CZECHY/ i
 2. VASYL KACHUBEY /HALYTSKI SURMY - UKRAINA

DYPLOM ZA UDZIA?
FILARMONIKA ORCHESTRA KARDITSA /GRECJA/ Dyrygent: Mpanias Nikolaos

Br?zowe Pasmo zdoby?y orkiestry:
BIALSKA ORKIESTRA D?TA /POLSKA/ Dyrygent: Andrzej Weinkopf
KRAKOWSKA ORKIESTRA STAROMIEJSKA /POLSKA/ Dyrygent: Wies?aw Olejniczak
Ponad to orkiestra otrzymuje DYPLOM UZNANIA jako wyró?nienie specjalne za brawurowe wykonanie utworu polskiego kompozytora Franciszka Suwa?y „SZABASÓWKA”.

Srebrne Pasmo zdoby?y orkiestry:
MLADEZNICKY DYCHOVY ORCHERSTER BÁNOV?ANKA /S?OWACJA/
Dyrygent: Jozef Kozár
Ponad to: DYPLOM UZNANIA jako wyró?nienie specjalne dla orkiestry i wokalistek za wykonanie utworu Daniela Haviera i Pavla Habera w aran?acji Adama Hudeca
„SVET LASKU MA”
HALYTSKI SURMY /UKRAINA/
Dyrygent: Vasyl Kochubey

Z?ote Pasmo zdoby?a orkiestra:
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ V. AMBROSE PROST?JOV /CZECHY/
Dyrygent: Rudolf Prosecký
Ponad to orkiestra otrzymuje DYPLOM UZNANIA jako wyró?nienie specjalne za najlepsz? dramaturgi? programu konkursowego
TÓTKOMLÓS YOUTH WIND BAND /W?GRY/
Dyrygent Krcsméri János
DECHOVÝ ORCHESTR „MÁJOVÁK KARVINÁ” /CZECHY/
Dyrygenci: Vlastimil Vlažek i Marek Prasil

SUMA CUM LAUDE - Grand Prix Festiwalu - Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Z?OT? LIR? w kategorii przes?ucha? konkursowych otrzymuje:
OKTAWA & RITMAS WILNO /LITWA/- dyrygent: ALBINAS KUCINSKAS

Jury sk?ada gor?ce podzi?kowania organizatorom festiwalu, którymi s?: Urz?d Miasta Rybnika, Dom Kultury w Rybniku Niedobczycach oraz Polski Zwi?zek Chórów i Orkiestr, za wzorowe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie XVIII Mi?dzynarodowego Festiwalu Orkiestr D?tych „Z?ota Lira” Rybnik 2009. Wielkie s?owa uznania kierujemy na r?ce w?adz miasta Rybnika na czele z Panem Prezydentem Adamem Fudali za wspania?? go?cinno??, przychylno?? i okazan? pomoc przy realizacji tegorocznej edycji festiwalu.

Jury sk?ada tak?e serdeczne podzi?kowania wspó?organizatorom festiwalu, którymi s?: Miejska Orkiestra D?ta „Rybnik”, Regionalny O?rodek Kultury w Katowicach, Teatr Ziemi Rybnickiej.

Ponadto Jury podkre?la, ?e festiwal zosta? zrealizowany przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urz?du Marsza?kowskiego Województwa ?l?skiego oraz Regionalnego O?rodka Kultury w Katowicach, za co dzi?kujemy w sposób szczególny, gdy? jest to dowód uznania dla Festiwalu i jego organizatorów.

Na tym protokó? zako?czono

JURY

 1. prof. Dr hab. Alojzy Kopoczek – przewodnicz?cy
 2. Adam Hudec
 3. Tadeusz Folwarczny
 4. Petr Ciba
 5. Laszko Remeny
 6. Geogr Weiss
 7. John Frith

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Sponsorzy: