Reklama
Edycja 2012
W dniach 15-17 czerwca '12 odby?a si? kolejna edycja Mi?dzynarodowego Festiwalu Orkiestr D?tych "Z?ota Lira - Rybnik 2012".

W ramach Festiwalu w pi?tek 15 czerwca odby?a si? parada zespo?ów festiwalowych z ul. Sobieskiego na rybnicki Rynek, uroczysta Inauguracja Festiwalu, zaprezentowa?y si? te? wybrane orkiestry festiwalowe. Tego dnia odby? si? tak?e III Otwarty Mi?dzynarodowy Puchar Polski Ma?oretek, w którym zaprezentowa?o si? 20 zespo?ów tanecznych. Jak okaza?o si? pó?niej, bezapelacyjnie zwyci??y?y Ma?oretki "Gama" z Ogrodzie?ca (choreograf: Karolina Kawalec) zdobywaj?c I miejsce w kat. starszej i zarazem Grand Prix Festiwalu - Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Z?ota Lir?". W kategorii m?odszej wygra?y raciborskie Ma?oretki "T?cza III", których choreografem jest Aldona Krupa-Gawron.

W sobot? w Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach odby?y si? przes?uchania konkursowe orkiestr równie? o Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mi?dzynarodowe jury postanowi?o, i? nagroda g?ówna trafi w r?ce oriestry czeskiej - zwyci??y? Dechovę Orchestr Mladęch Základní Um?lecké Školy Jeseník. Dyrygentami orkiestry s? Tomaš Uhlí? i Milan Domes. Ta orkiestra otrzyma?a równie? wyró?nienie specjalne za wzorow? dramaturgi? programu konkursowego. Laureatami Z?otych Pasm zosta?y ponadto orkiestry ze S?owacji oraz polska orkiestra z Le?nicy. Najlepszym dyrygentem Festiwalu ponownie (orkiestra go?ci?a ju? na Z?otej Lirze) zosta? Karol Pyka z Orkiestry Reprezentacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W niedziel? w Rybnickim Centrum Kultury odby? si? Koncert galowy, w trakcie którego og?oszone zosta?y wyniki konkursów, wr?czono nagrody laureatom, zaprezentowa?a si? tak?e m.in. zwyci?zka orkeistra z Jesenika.

Poni?ej szczegó?owe protoko?y:
Protokó? orkiestr
Protokó? ma?oretek
Sponsorzy: